Νέο βιβλίο (επιμ.), “Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα: Εθνική Νομοθεσία – Κατ’ άρθρον αποφάσεις της ΑΠΔΠΧ – Ευρωπαϊκή & Διεθνής Νομοθεσία – Αποφάσεις ΔΕΕ”

Επιμέλεια στο νέο βιβλίο των Μαρκοπούλου Δ και Τσουκαλά Β με τίτλο "Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα: Εθνική Νομοθεσία – Κατ’ άρθρον αποφάσεις της ΑΠΔΠΧ – Ευρωπαϊκή & Διεθνής Νομοθεσία – Αποφάσεις ΔΕΕ", εκδόσεις Σάκκουλα ΑΕ.